Consultoria, assessorament i gestió
d'associacions i fundacions

Avís legal

Avís legal

A l'efecte del que es preveu en la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (d'ara endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l'usuari, (d'ara endavant, l'USUARI), que accedeix a aquesta pàgina web amb el domini, www.cafgestion.com, (d'ara endavant, la WEB), la següent INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PRESTADOR DEL SERVEI:

CAF GESTION SLU
CIF.- B-65701559
DOMICILI SOCIAL: Via Augusta, 124 Entl. 1a 08006 - Barcelona
DOMICILI D'ACCÉS: Via Augusta, 124 Entl. 1a 08006 - Barcelona
TELÈFON: 932 17 32 25
EMAIL DE CONTACTE: info@cafgestion.com

Així mateix, CAF GESTION SLU informa l'USUARI dels següents termes i condicions:

1. Condicions generals d'ús de la web

Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, prestats a través de la WEB estan sotmesos als termes i condicions prevists en aquest “Avís Legal” (d'ara endavant, l'AVÍS) i compleixen amb la vigent legislació espanyola, especialment, amb l'esmentada LSSICE, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, la RGPD)i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant, la LOPD GDD).

En conseqüència, el simple accés i utilització de la WEB per qualsevol persona implica l'atribució de la condició d'USUARI i l'acceptació plena de tots els termes i condicions recollits en aquest AVÍS des del mateix moment que s'accedeix a la WEB.

L'accés a la WEB, així com la sol·licitud de tota mena d'informació són totalment gratuïts.

2. Tractament de les dades segons les finalitats

CAF GESTION SLU obté dades de caràcter personal a través dels formularis de contacte de la web, d'aquelles persones que remetin alguna consulta, sol·licitud i/o comentari.
Les finalitats per a les quals es recapten aquestes dades són les de poder donar resposta a les seves consultes referents als serveis que oferim en relació amb la inserció laboral, inclusió social i formació.

A més, de la resposta puntual a les seves consultes, podrem, si ens autoritza a això, remetre-li informació per mitjans electrònics relacionada amb els nostres projectes.

Les seves dades es conservaran durant el termini que consti Vostè inscrit per a rebre la informació sol·licitada, sent el seu consentiment revocable, aquest podrà ser retirat en qualsevol moment a través del link que acompanya cada enviament per a comunicar-nos la seva BAIXA o bé a través d'un correu electrònic a l'adreça info@cafgestion.com . Des d'aquest moment, ja no rebrà cap comunicació per part nostra.

No es procedirà a la comunicació ni cessió de les seves dades, en cap cas, tret que un Organisme públic el requereixi conforme a la Llei i als encarregats de tractament que ens presten serveis relacionats amb els nostres sistemes d'informació.

Vostè té Dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals (Dret d'Accés), té dret a rectificar les dades inexactes (Dret de Rectificació) o a sol·licitar la seva supressió (Dret de supressió) quan les dades ja no siguin necessaris, té dret a exercitar la seva oposició al tractament de dades (Dret d'oposició), a exercitar el seu dret a la limitació al tractament, així com tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, de ser el cas. Tot això mitjançant escrit dirigit a les nostres adreces d'accés en Via Augusta, 124 Entl. 1a 08006 - Barcelona, Espanya o bé a través del correu electrònic info@cafgestion.com de conformitat amb el procediment dels articles 15 a 23 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

CAF GESTION SLU, declara tenir implementades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

Per a protegir la intimitat dels USUARIS, queda prohibit l'enviament de qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial, salut, i vida sexual a través dels nostres formularis.

3. Política de correus comercials

D'acord amb la LSSICE, CAF GESTION SLU no realitza pràctiques de spam, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'USUARI.

Així mateix, s'informa l'USUARI que, d'acord amb la LSSICE, les seves dades poden ser utilitzats per a enviar-li correu-vos comercials per via electrònica, sempre que versin sobre productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació o consulta. No obstant això, l'usuari o client podrà oposar-se en qualsevol moment a l'enviament d'aquests correus comercials mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social de CAF GESTION SLU o a l'adreça de correu electrònic que consten en la informació general d'aquest AVÍS.

4. Enllaços externs, links o enllaços

Des de la pàgina web de www.cafgestion.com, a vegades, es podrà accedir a altres pàgines web, a través de links, o enllaços. CAF GESTION SLU. no es fa responsable de l'estat de les polítiques de seguretat, privacitat i protecció de dades de caràcter personal, recomanant als usuaris que, si accedeixen a aquestes pàgines, s'informin en primer lloc del contingut d'aquestes.

Pel fet que CAF GESTION SLU no té control sobre aquests llocs i recursos, l'usuari accepta i acorda que aquesta no serà responsable de la disponibilitat d'aquests llocs i recursos externs, i no els recolza ni és responsable o té obligació legal pel contingut, comercialització, productes o altres materials en els llocs o recursos, o disponibles des d'aquests. L'usuari accepta i acorda que CAF GESTION SLU no serà responsable ni estarà obligat, directament o indirectament, per cap mal o pèrdua causada per, o en connexió amb l'ús o confiança en qualsevol contingut, béns o serveis disponibles a través de qualsevol lloc o recurs.

CAF GESTION SLU no garanteix l'accés continu als continguts de la seva pàgina Web, ni l'absència de virus i/o altres components nocius en el web o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que pot veure's impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l'empresa.

L'empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) a conseqüència de l'accés a la web. Per tant, l'accés a la nostra pàgina Web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l'usuari.

5. Informació sobre recursos tècnics

CAF GESTION SLU proporciona als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís legal o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment lliurement.

6. Responsabilitat

CAF GESTION SLU respecte a les informacions subministrades, contestacions a les consultes realitzades a través dels apartats de contacte, en tant que totes les respostes donades als Usuaris a través dels nostres serveis es basen en plantejaments argumentats pels Usuaris, moltes vegades sense coneixement de tots els elements necessaris no serà responsable, ni directa ni indirectament, dels perjudicis, reclamacions o possibles conseqüències econòmiques que poguessin derivar-se a les persones físiques o jurídiques que hagin contractat qualsevol dels serveis oferts, com a resultat d'alguna informació facilitada pel nostre equip de professionals.

7. Drets De Propietat Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de qualsevol element publicat en el portal web pertanyen a CAF GESTION SLU i no està autoritzat el seu ús, reproducció o còpia.

8. Limitacions D'Ús

Queda expressament prohibit reproduir, copiar, transformar, modificar o sota qualsevol procediment alterar la informació continguda en els Serveis, ja sigui de manera parcial o totalment, gratuïta o onerosament. L'Usuari s'abstindrà de demanar informació sabent que serà utilitzada per tercers, i de permetre voluntària o negligentment que tercers facin semblants sol·licituds.

9. Submissió expressa

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i/o compliment de les presents condicions generals les parts, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Data de l'última publicació: 28 d'abril de 2021