Consultoria, assessorament i gestió
d'associacions i fundacions
descarga (1)

S'apropa la reunió anual...

21/3/2019
descarga (1)
Com cada any, totes les associacions i totes les fundacions estan obligades a convocar la seva respectiva Assemblea ordinària o el seu Patronat per tractar, com a mínim, sobre l'aprovació, si escau, de la gestió de l'òrgan de govern, del pressupost així com dels comptes anuals.

En el cas de les associacions, els documents hauran estat elaborats per la Junta Directiva i a l'Assemblea estan convocats tots els associats, els que tenen l'oportunitat de sol·licitar aclariments sobre la documentació, així com decidir sobre la seva aprovació.

Serà l'òrgan de govern de l'Associació qui acordi la convocatòria de l'Assemblea així com l'ordre del dia de la mateixa, almenys quinze dies abans de la data prevista per a la reunió. La convocatòria es realitzarà mitjançant escrit dirigit al domicili de cada associat, llevat que els estatuts permetin fer-ho en un termini més breu o per altres mitjans, inclosos els telemàtics.

En el cas de les fundacions, els comptes anuals les formula i les aprova el mateix Patronat, ja que la normativa només preveu l'existència d'un òrgan.

Els comptes anuals que aprovin, si escau i segons sigui procedent, l'Assemblea o el Patronat seran la base sobre la qual l'Associació o la Fundació de liquidar, si s'escau, l'Impost sobre Societats, i formaran part de la documentació comptable de l'entitat. El Codi Civil de Catalunya regula quins són els llibres que obligatòriament han de portar les Associacions i les Fundacions inscrites en Registre d'Entitats Jurídiques de Catalunya.


Aquests llibres poden dividir-se en tres grans grups:
  • Els llibres de comptabilitat: el llibre diari i el llibre d'inventaris i comptes anuals (excepcionalment, les entitats que no estiguin obligades a presentar la declaració de l'impost de societats, només han de portar almenys un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i despeses).
 
  • Els llibres d'actes dels òrgans col·legiats (Junta, Patronat, Assemblea, i qualssevol altres òrgans col·legiats que prevegin els estatuts de cada associació o fundació, com poden ser les diferents comissions o comitès creats per organitzar la gestió de l'entitat).
  • Els llibres registres de persones vinculades a l'entitat: ens referim al llibre d'associats per a les Associacions i, si escau, tant per aquestes com per a les fundacions, al de voluntaris. El primer, el llibre de socis, ens servirà per anotar les altes i baixes, així com les dades identificatives de cada associat i la seva adreça a efectes de notificacions. El llibre de voluntaris és un registre ineludible de les persones que ajuden a l'entitat sense mantenir relació laboral o professional amb la mateixa; en aquest llibre haurem de fer constar les dades de les persones, les tasques concretes que se li assignen, i la seva capacitat específica si és menester.

Aquestes reunions anuals de caràcter formal i obligatori poden servir per tractar altres temes d'interès per a l'entitat, com, per exemple, la modificació dels seus estatuts o la renovació de l'òrgan de govern. Qualsevol tema que vulguem tractar en aquesta reunió anual ha d'estar inclòs específicament en l'ordre del dia, i ha de complir amb els requisits formals que el Codi civil preveu per a cada un d'ells.

El nostre últim consell: apartats com el de "precs i preguntes" no permeten adoptar acords, ja que no són un calaix de sastre on tot hi cap. La nostra recomanació serà no incloure'ls en la convocatòria, sinó convidar informalment a tots els assistents, al final de la reunió, a plantejar propostes en benefici de l'entitat.

La reunió anual de la teva entitat s'aproxima, t'ajudem a preparar-la?